<<
Bestyrelsen
Referat af generalforsamlingen den 21/11-2004
Der var mødt 11 medlemmer frem til generalforsamling
Til dirigent valgtes Claus Bødtcher-Hansen
Til referent valgtes Jørgen Andersen
Formand Morten Jørck aflagde beretning. Se andet steds.
Kasserer Jørgen Andersen gennemgik regnskabet udvisende et underskud på kr. 3.309 og en formue på kr. 129.874. Det blev under regnskabet drøftet hvordan foreningens økonomi kunne forbedres og her var udgiften til bladet en meget stor og væsentlig udgift. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Henning Clausen og Claus Wulff Nielsen blev enstemmigt valgt for 2 år med applaus.
Til revisor for 2 år valgtes Finn knudsen.
Formand Morten Jørck gennemgik planerne for det kommende år. Se andet steds.
Kasserer Jørgen Andersen gennemgik budgettet, hvor i der kun er afsat midler til 3 blade i det kommende år. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Kontingent blev fastsat til kr. 225,00 pr. år.
Det blev diskuteret om at gøre foreningens blad elektronisk for at spare trykomkostningerne. Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at lave en plan herfor til forelæggelse på næste generalforsamling.
Det blev diskuteret at der bør foreligge en aktivitetskalender mindst 1 år frem i tiden. Her tænkes i sær på datoer for arrangementer og gerne også indhold.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
5/12-2004
Jørgen Andersen
referent