<<
Referat af Generalforsamling i Qatanngut,
søndag den 23. november 2008 kl. 10.00
i Det grønlandske Hus i Løvstræde 6, København K
Fremmødte: Claus, Morten, Henning, Jette, Bent, Frank og Hans
Kunne ikke komme fra bestyrelsen: Jørgen Andersen og Jørn Aagaard
Dagsorden iht. vedtægterne:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelse og revisorer.
  5. Forelæggelse af planer for det kommende år.
  6. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår, herunder fastsættelse af årskontingentets størrelse.
  7. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Ad 1.
Jette Svane Hansen blev valgt som dirigent.
Referent: Claus Wulff Nielsen
Indkaldelse til generalforsamling blev godkendt.
Ad 2.
Fremlæggelse af beretning ved formanden Morten Jørck.
Beretning blev godkendt og er optrykt andetsteds i bladet.
Ad 3.
Regnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt. Det er glædeligt, at foreningens regnskab i år viser et kendeligt overskud.
Forslag fra Jette: Man kunne anvende midler fra foreningens formue til støtte for projekter i Grønland.
Svar fra flere: Det kan ikke lade sig gøre, uden at foreningens vedtægter bliver ændret.
Ad 4
Morten Jørck og Jørgen Andersen genopstiller til bestyrelsen for 2 år.
Bent Kramer genopstiller som 1. revisor for 1 år.
Frank Dalgaard vil gerne opstille som 2. revisor for 1 år.
Alle 4 blev enstemmigt valgt til de respektive poster.
Ad 5
Formanden redegjorde for planerne for det kommende år, som er aftrykt andetsteds i bladet.
Af særlig interesse er planerne om at afmærke vandreruten fra Igaliko til Qaqortoq i regi Udvalget for Vandreturisme i Grønland. Samarbejdet indenfor udvalgets rammer er i første række med Dansk Fjeldvandrerklub. Desuden deltager Destination South Greenland i projektet.
De økonomiske midler til at støtte deltagerne på en arbejdsrejse kommer fra Udvalget for Vandreturisme i Grønland, fra Destination South Greenland og fra lokale bidragydere, bl.a. Qaqortoq Kommune.
Ad 6
Budgettet for 2009 blev fremlagt af Morten Jørck. Budgettet blev godkendt, og kontingentet er uændret 235 kr./årligt
Ad 7
Forslag fra Claus: Man kan printe bladet selv og spare penge på trykkeri. Det blev vedtaget at arbejde videre med denne mulighed, som formentlig vil indebære, at foreningen køber en farve-laserprinter.
Man kunne tillige tilbyde medlemmerne af få en pdf i stedet for papirudgaven.
Der var forslag om at arrangere en debataften i Qatanngut næste år om foreningens fremtidige aktiviteter. Det var der bred enighed om at gøre.
Ad 8
Frank vil gerne med til at lave varder i Sydgrønland. Frank foreslog tillige at sætte hytter op på ruten fra Igaliku til Julianehåb. Formanden fortalte, at Destination South Greenland allerede har afsat penge til at sætte flere hytter op, men at det ikke hidtil har været muligt at finde en organisation, der vil påtage sig ansvaret for at vedligeholde dem. Derfor bliver hytterne ikke sat op.
Der skal indkaldes til et møde i februar om varde ruten fra Igaliko – Qaqortoq, jvf. punkt 5.
Rabataftalen i Fjeld og Fritid er forlænget til 30/12-2009.
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde.