<<
Foreningens vedtægter
vedtaget på generalforsamling den 27/11 – 2005
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Qatanngut.
Foreningens hjemsted er København, den postadresse der er angivet i foreningens blad. Ved ændring af postadresse skal det bekendtgøres, fra hvilken dato ændringen skal have virkning.
§ 2. Formål
Foreningen er en grønlandsk-dansk venskabsforening, der lægger vægt på, ved hjælp af rejser til Grønland, foredrag og andre aktiviteter at udbygge kontakten og viden om Grønland, Grønlands befolkning og grønlandsk natur.
§ 3. Medlemmer
Enhver kan optages som medlem. Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingentet, der dækker regnskabsåret, jfr. § 6 stk. 1.
Udmeldelse sker skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før udløbet af regnskabsåret.
Har et medlem ikke betalt kontingent inden 15. januar, betragtes vedkommende som udmeldt.
Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen. Beslutningen kan appelleres til førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i Danmark indenfor perioden 1. oktober - 20. december med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelse og revisorer.
  5. Forelæggelse af planer for det kommende år.
  6. Godkendelse af budget for det løbende regnskabsår, herunder fastsættelse af årskontingentets størrelse.
  7. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  8. Eventuelt.
Alle generalforsamlinger indkaldes ved meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Sammen med indkaldelsen fremsendes evt. forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt ved ordinære generalforsamlinger forslag til regnskab og budget.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7, skal være bestyrelse i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.
I sager, der direkte eller indirekte vedrører økonomiske spørgsmål, har kun medlemmer, der er myndige, stemmeret. Stemmeret må på begæring kunne dokumenteres ved medlemsbevis og bevis for myndighed.
Stemmeret kan overdrages ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive mere end 10 stemmer.
Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis forslaget har været udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år af gangen af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Ethvert myndigt medlem kan opstilles ved valgene. Ethvert medlem har ret til at opstille kandidater, men skal dokumentere kandidaternes villighed til at modtage valg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig at afholde generalforsamling senest 30 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.
Referat af det på generalforsamlingen passerede indføres i foreningens protokol, underskrives af dirigent og referent og offentliggøres i foreningens blad.
§ 5. Bestyrelse
Bestyrelsen driver foreningens daglige arbejde, fører dens regnskab og administrerer dens formue.
Bestyrelsen har mindst 3 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen. Hvis der i bestyrelsen opstår vakance, kan den supplere sig selv indtil næste ordinære valg. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt alle bestyrelsens medlemmer er forsøgt indkaldt til mødet.
Over bestyrelsens møder udarbejdes et referat med angivelse af dato for næste møde. Referater udsendes senest 14 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer, personer, der udfører foreningsjobs og andre, for hvem det kan have interesse.
§ 6. Økonomi
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt vedrørende bank- og/eller girokonto.
Foreningen hæfter for sine dispositioner alene med sin formue. Herudover kan foreningens medlemmer kun gøres økonomisk ansvarlige i den udstrækning, de individuelt måtte have afgivet garanti tilsagn.
§ 7. Revisor
Revision af foreningens regnskab foretages af 2 revisorer, der vælges blandt medlemmerne for en 2 årig periode, forskudt. Revisorerne skal være myndige og kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
§ 8 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses, såfremt det på 2 generalforsamlinger, afholdt med mindst 3 og højst 9 måneders mellemrum, er besluttet af mindst 2/3 af de på hver generalforsamling fremmødte eller repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
Ved den anden generalforsamling træffes beslutning om anvendelsen af foreningens formue.
Formuen skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og kan ikke udloddes til medlemmerne.