<<
Sikkerhed
På Qatanngut-gruppens rejser er sikkerhed meget højt prioriteret.
Dette forhold kommer til udtryk i en række tiltag ved turenes forberedelse og afvikling.
På denne side er der henvisninger til nogle foreningsdokumenter, der er listet her.
"Vær beredt"
En rejse med Qatanngut forberedes grundigt sammen med deltagerne på obliga­toriske forberedelses-weekends (normalt to). Ét af de væsentlige emner på week-enderne er fjeld­sikkerheden. Her gennemgås forhold, der forebygger uheld, og forhold, der må iagttages efter at et uheld er indtruffet.
Blokmark
Blokmark                                                         Foto: Finn Johannessen
På weekenderne lærer del­tagerne des­uden hin­anden at kende, og de bliver for­beredt til at tackle de af­vigelser fra rejse­planen, der ofte - ja, erfa­rings­vis næsten altid - opstår på en rejse i Grøn­land.
Sikkerhed ved forhåndsvurdering
Det vurderes tidligt i forløbet, om del­tagerne fysisk og psykisk vil kunne gennemføre den annon­cerede tur. Går den planlagte tur gennem blokmark, vil del­tagernes evne til at færdes med rygsæk i sådant terræn blive testet i Danmark, bl.a. ved vandring på store strandsten.
Alle deltagere skal ved tilmelding udfylde en helbredserklæring og sende den til foreningens læge, der på dette grundlag vurderer om del­tageren har helbreds­mæssige forhold af betydning for gennem­førelsen af rejsen.
Såfremt foreningen ud fra en foreløbig vurdering ikke mener, at deltageren vil være i stand til at følge resten af holdet på rejsen, drøftes situa­tionen mellem ved­kommende, rejse­lederen og bestyrelsen. Efter drøftelsen tages de konsekvenser, der er nødvendige for at sikre en forsvarlig gennemførelse af turen under hensyn til de øvrige deltagere og turens program.
Sikkerhed ved god planlægning
Foreningens ture tilrettelægges således, at man alle steder på en vandrerute kan komme frem alene ved at gå på sine fødder. Derved fore­bygges en række uheld. Der arbejdes endvidere med orien­tering, fysisk form, udstyr, proviant og emner ad hoc, der alle har til formål at sikre, at deltagerne er optimalt forberedt til turen og dermed kun sjældent kommer ud for over­raskelser på rejsen.
Træningstur
Træningstur                                                         Foto: Johannes Vyff
Sikkerhed i form af ud­dan­nelse          
På den ene af de to week-ends instruerer foreningens læge deltagerne i førstehjælp og gennemgår indholdet af de medbragte første­hjælps­kasser. Desuden skal et minimum af del­tagerne have gennem­gået et fjeld-samaritter kursus, der afholdes af Fjeldgruppen. Foreningens læge har udarbejdet denne Instruktion til Sjak­samaritten.
Sikkerhed undervejs på turen
Når gruppen forlader en by eller bygd, gives besked om gruppens planer til en i forvejen kendt kontakt­person eller den stedlige politi­myndighed. Dette sker personligt og med udfyldelse af en skriftlig turmelding. Når gruppen igen kommer til beboede egne, gives telefonisk meddelelse om ankomsten til kontakt­personen/­myndigheden.
Denne procedure er nødvendig, fordi der ikke er dækning for mobil­telefoner uden for byerne i Grønland.
Sikkerhed, hvis uheldet er ude
Foreningen stiller førstehjælpskasser til rådighed for deltagerne. Disse kasser er udviklet og afprøvet på grundlag af erfaringer fra et stort antal fjeldvandringer i Grønland.
Ved et tilfælde af sygdom eller tilskade­komst, hvor indholdet af første­hjælps­kassen ikke slår til, vil der blive sendt en stafet af sted til nærmeste beboelse med anmodning om hjælp. Stafetten medbringer en udfyldt ulykkesrapport og et observa­tionsskema med alle de nødvendige oplysninger til hjælperne. Der er desuden udarbejdet en lille vejledning til hjælp ved stedsangivelsen.

I tidens løb er der blevet udfyldt mange turmeldinger på foreningens ture, men i mands minde ikke nogen ulykkes­rapport!
Blanketterne er inspireret af de blanketter, som er udarbejdet af Fjeldgruppen. På Fjeld­gruppens hjemmeside kan der læses mere om fjeldsikkerhed.
Morten Jørck, 1. sep. 2004.
Revideret 5. dec. 2005 /fj